تشکل ها

کلیه فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در هماهنگی با تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شیراز و تحت نظارت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز می‌باشد.