نقشه سایت

تماس با دانشکده

آدرس: شیراز، خیابان زند، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره یک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کدپستی: 51154-71348

شماره تماس: 32303081 (071)

دورنگار: 32303081 (071)

پست الکترونیکی: dean_ece@shirazu.ac.ir