تماس با دانشکده

آدرس: شیراز، خیابان زند، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره یک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کدپستی: 71348-51154

شماره تماس: 32303081 (071)

دورنگار: 36473575 (071)

پست الکترونیکی: dean_ece[at]shirazu.ac.ir