دفترچه تلفن

کلیه شماره های داخلی با پیش شماره 3613-071 از بیرون از دانشگاه به صورت مستقیم قابل شماره گیری هستند.

تماس با دانشکده

آدرس: شیراز، خیابان زند، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره یک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

کدپستی: 51154-71348

شماره تماس: 32303081 (071)

دورنگار: 32303081 (071)

پست الکترونیکی: dean_ece@shirazu.ac.ir

 

آدرس بر روی نقشه

دفترچه تلفن