نمایشگر یک مطلب

[ریاست]

 

دکتر فرزاد مهاجری
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی مخابرات- میدان
تلفن: 32303081 -071

پست الکترونیک: mohajeri@shirazu.ac.ir

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

دکتر اقبال منصوری
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
تلفن: 36133193 -071

پست الکترونیک: mansoori@shirazu.ac.ir

[معاونت پژوهشی]

دکتر ابراهیم فرجاه
مرتبه علمی: استاد
تحصیلات: دکترای مهندسی برق- قدرت
تلفن: 36133143 -071

پست الکترونیک: farjah@shirazu.ac.ir

[معاونت دانشجویی]

دکتر مهدی میری
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکترای مهندسی برق- الکترونیک
تلفن: 36133190 -071

پست الکترونیک: miri@shirazu.ac.ir