نقشه سایت

حوزه ریاست

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

دکتر محمد محمدی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکترای مهندسی برق  قدرت 

تلفن(ریاست): 32303050 -071

تلفن(دفتر): 36133081 -071

پست الکترونیکی: m.mohammadi@shirazu.ac.ir

 
معاون آموزشی:

دکتر محمدحسن آسمانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکترای مهندسی برق کنترل

تلفن(معاونت): 36133005 -071

تلفن(دفتر): 36133229 -071

پست الکترونیک: asemani@shirazu.ac.ir

 

معاون پژوهشی:

دکتر سیداسماعیل حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای مهندسی برق، مخابرات مایکروویو و نوری

تلفن(معاونت): 36133143 -071

تلفن(دفتر): 36133061 -071

پست الکترونیک:se.hosseini@shirazu.ac.ir

 

معاون دانشجویی و فرهنگی:

دکتر محسن راجی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای مهندسی کامپیوتر (معماری سیستم های کامپیوتری)

تلفن(معاونت): 36133270-071

تلفن(دفتر): 36133322-071

پست الکترونیک: mraji@shirazu.ac.ir