نمایشگر یک مطلب

در حال تکمیل است.

حوزه ریاست

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر فرزاد مهاجری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای مهندسی مخابرات- میدان

تلفن: 32303081 -071

پست الکترونیک: mohajeri@shirazu.ac.ir

 
معاون آموزشی:

دکتر اقبال منصوری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکترای مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

تلفن: 36133193 -071

پست الکترونیک: mansoori@shirazu.ac.ir

 

معاون پژوهشی:

دکتر محمود کریمی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات:

تلفن: 36133043 -071

پست الکترونیک:

 

 

معاون دانشجویی و فرهنگی:

دکتر محمد رستگار

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات:

تلفن: 3613-- -071

پست الکترونیک: mohammadrastegar@shirazu.ac.ir