دفترچه تلفن

کلیه شماره های داخلی با پیش شماره 3613-071 از بیرون از دانشگاه به صورت مستقیم قابل شماره گیری هستند.

دفترچه تلفن