بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

دکتر اشکان سامی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای IT

تلفن : 36474605-071

پست الکترونیکی: sami@cse.shirazu.ac.ir

 

 

بخش مهندسی قدرت و کنترل

 

دکتر مهدی اله بخشی
مرتبه علمی: دانشیار
تحصیلات: دکترای برق قدرت

تلفن: 32306845-071

پست الکترونیکی: allahbakhshi@shirazu.ac.ir

 

بخش مهندسی مخابرات و الکترونیک

 

دکتر نوید یثربی
مرتبه علمی: استادیار
تحصیلات: دکترای مهندسی برق - الکترونیک

تلفن(داخلی):32353500-071 

تلفن(مستقیم):32351010-071 

پست الکترونیکی: nyasrebi@shirazu.ac.ir