نقشه سایت

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

دکتر هومان تحیری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکتری 

تلفن: 36474605-071

پست الکترونیک: tahayori@shirazu.ac.ir

 

مهندسی قدرت و کنترل

 

دکتر مهدی اله بخشی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات: دکتری برق قدرت 

تلفن: 32306845-071

پست الکترونیک: allahbakhshi@shirazu.ac.ir 

 

مهندسی مخابرات و الکترونیک

 

دکتر نوید یثربی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکتری مهندسی برق - الکترونیک 

تلفن(داخلی): 32353500-071

تلفن(مستقیم): 32351010-071

پست الکترونیک: nyasrebi@shirazu.ac.ir