شورای پژوهشی

معرفی:

اعضای شورای پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر عبارتند از: معاون پژوهشی دانشکده، نماینده بخش قدرت و کنترل، نماینده بخش الکترونیک و مخابرات، نماینده بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات، و کارشناس پژوهش دانشکده. نمایندگان بخش‌های دانشکده برای مدت دو سال از سوی هر بخش برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند.

 

اعضا:

معاون پژوهشی: آقای دکتر سید اسماعیل حسینی

نماینده بخش قدرت و کنترل: آقای دکتر محمد مهدی عارفی

نماینده بخش الکترونیک و مخابرات: آقای دکتر هومن بهمن سلطانی

نماینده بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات: آقای دکتر رضا بوستانی

 کارشناس پژوهش: آقای مهدی رضائی

 

اهداف:

1- انجام امور مربوط به بررسی پرونده های فرصت مطالعاتی

2- انجام امور مربوط به پرونده های سفرهای کوتاه مدت علمی خارجی

3- انجام امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

4- انجام امور مربوط به بررسی مدارک اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اساتید

5- انجام امور مربوط به ارتقاء اساتید دانشکده

6- بررسی کتاب های تألیف و یا ترجمه شده اساتید

7- بررسی کلیه مدارک مالی مربوط به:

الف) گرانت

ب) طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه

ج) طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

8- ثبت کلیه اسناد حسابداری (گرانت) در اتوماسیون پژوهشی

9- تشکیل شورای پژوهشی دانشکده علوم جهت بررسی مواردی از قبیل: طرح های تحقیقاتی، کتاب و ...

10- انجام کلیه امور مربوط به هفته پژوهش و ایجاد هماهنگی های لازم بین بخش ها، دفتر و معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز