شورای تحصیلات تکمیلی

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و کامپیوتر عبارتند از: معاون آموزشی دانشکده، نماینده بخش قدرت و کنترل، نماینده بخش الکترونیک و مخابرات، نماینده بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات، و مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده. نمایندگان بخش‌های دانشکده برای مدت دو سال از سوی هر بخش برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند.

رسیدگی به کلیه امور آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده از قبیل بررسی نامه‌های رسیده از هر بخش در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، درخواست‌های دانشجویی مانند درخواست مرخصی تحصیلی و درخواست فرصت مطالعاتی از وظایف این شورا می‌باشد. بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، بررسی طرح تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بررسی درخواست دفاع از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکتری از دیگر وظایف این شورا می‌باشد. همچنین گزارشات فارغ‌التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در این شورا مطرح و نظر داده می‌شود.