گالری مهندسی 1

     

                    سردر مهندسی 1                                     ورودی ساختمان                                      راهروی طبقه دوم

     

                            محوطه                                                   محوطه                                                      محوطه