نقشه سایت

گالری مهندسی 2

        

                      سردر مهندسی 2                                   ساختمان بخش مهندسی کامپیوتر             راهروی ساختمان بخش مهندسی کامپیوتر       

         

                 ساختمان کلاس ها                                     ساختمان صدری

      

                    سالن صدری 1                                         سالن صدری 2                                          سالن کنفرانس 

      

                     اتاق انجمن ها                                              اتاق ICT                                            اتاق PC - سالن اصلی

      

            اتاق PC - مطالعه دانشجویی                                اتاق PC                                           اتاق PC - سالن اصلی

  

                     اتاق مطالعه ارشد

     

                         محوطه