کارآفرینی

فعالیت‌های کارآفرینی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در هماهنگی با فعالیت‌های مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز  می‌باشد.

علاوه بر این دانشجویان و اساتید گرامی می‌توانند با مراجعه به دفتر حمایت از ایده‌های برتر واقع در دانشکده مهندسی ساختمان شماره دو، با ارایه طرح خود، تحت نظارت ناظران این دفتر، ضمن دریافت حمایت مالی و فضای مورد نیاز برای انجام کار، از دیگر مزایای این دفتر برخوردار شوند.