شورای آموزشی

معرفی : 

اعضای شورای آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر عبارتند از: معاون آموزشی دانشکده، نماینده بخش قدرت و کنترل، نماینده بخش الکترونیک و مخابرات، نماینده بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات، و مسئول آموزش دانشکده. نمایندگان بخش‌های دانشکده برای مدت دو سال از سوی هر بخش برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند.

 

اعضا : 

 معاون آموزشی دانشکده : آقای دکتر محمد حسن آسمانی

 نماینده بخش قدرت و کنترل : آقای دکتر بهروز ذاکر

نماینده بخش الکترونیک و مخابرات : آقای دکتر حسین پاک نیت

نماینده بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات : آقای دکتر سید محمدرضا موسوی

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی : خانم زهرا پارسائیان

کارشناس آموزش بخش قدرت و کنترل : خانم نعیمه سقایی

کارشناس آموزش بخش الکترونیک و مخابرات : خانم آزاده عبداله زاده

کارشناس آموزش بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات : خانم سیده زهرا حسینی

منشی و بایگان دبیرخانه آموزش : خانم هاله عصایی 

 

اهداف :

رسیدگی به کلیه امور آموزشی دانشکده از قبیل بررسی نامه‌های رسیده از هر بخش در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجویان و درخواست‌های دانشجویی مانند درخواست مرخصی و ... از وظایف این شورا می‌باشد. همچنین گزارشات فارغ‌التحصیلی دانشجویان در این شورا مطرح و نظر داده می‌شود.