شورای آموزشی

اعضای شورای آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر عبارتند از: معاون آموزشی دانشکده، نماینده بخش قدرت و کنترل، نماینده بخش الکترونیک و مخابرات، نماینده بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات، و مسئول آموزش دانشکده. نمایندگان بخش‌های دانشکده برای مدت دو سال از سوی هر بخش برای عضویت در این شورا انتخاب می‌شوند.

رسیدگی به کلیه امور آموزشی دانشکده از قبیل بررسی نامه‌های رسیده از هر بخش در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجویان و درخواست‌های دانشجویی مانند درخواست مرخصی و ... از وظایف این شورا می‌باشد. همچنین گزارشات فارغ‌التحصیلی دانشجویان در این شورا مطرح و نظر داده می‌شود.