اطلاعیه شماره 2آزمون دکتری (Ph.D ) - مواد امتحانی و ضرائب آزمون دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی96-95

اطلاعیه شماره 2آزمون دکتری (Ph.D ) - مواد امتحانی و ضرائب آزمون دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی96-95


مواد امتحانی و ضرائب آزمون دکتری سال تحصیلی96-95 در مرحله تکمیل ظرفیت

1- دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2-دانشکده حقوق و علوم سیاسی

3- دانشکده دامپزشکی

4- دانشکده کشاورزی

5-دانشکده مهندسی

6- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

7- دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز

8- دانشکده علوم