برگزاری میزگرد تخصصی " سیستم های اتوماسیون در صنعت برق "

برگزاری میزگرد تخصصی " سیستم های اتوماسیون در صنعت برق "