اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

نمایش گرایش

there-are-no-college-sub-group
there-are-no-college-sub-group

کارشناسی: سخت افزار ــ نرم افزار 

کارشناسی ارشد: نرم افزار ــ هوش مصنوعی ــ مهندسی پزشکی ــ معماری ــ IT - IT ـــ IT - امنیت

دکتری: نرم افزار ــ هوش مصنوعی ــ مهندسی پزشکی

کارشناسی: مخابرات ــ الکترونیک

کارشناسی ارشد: مخابرات میدان ــ مخابرات سیستم ــ الکترونیک 

دکتری: مخابرات میدان ــ مخابرات سیستم 

کارشناسی: قدرت ــ کنترل

کارشناسی ارشد: قدرت ــ کنترل

دکتری: -