ساختار سازمانی

رئیس دانشکده : دکتر محمد محمدی

معاون آموزشی : دکتر محمدحسن آسمانی

معاون پژوهشی : دکتر سید اسماعیل حسینی

معاون فرهنگی دانشجویی : دکتر محسن راجی

 

نمودار سازمانی دانشکده