ساختار سازمانی

رئیس دانشکده : دکتر محمدی

معاون آموزشی : دکتر آسمانی

معاون پژوهشی : دکتر حسینی

معاون فرهنگی دانشجویی : دکتر راجی

 

نمودار سازمانی دانشکده