بازدید علمی از شرکت صنعتی و تولیدی افزار کیمیای فارس

بازدید علمی از شرکت صنعتی و تولیدی افزار کیمیای فارس


انجمن علمی تخصصی رباتیک دانشگاه شیراز با حمایت دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی برگزار می‌کند

بازدید علمی از شرکت صنعتی و تولیدی افزار کیمیای فارس
ویژه دانشجویان مهندسی مکانیک و برق
ظرفیت محدود

هزینه ثبت نام: ۱۵ هزار تومان

زمـــــــان بــــــازدیــــــد
چـهـارشـنـبـه  ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲
ساعت ۹ صبح از مقابل تالار فجر

جهت شرکت در بازدید، مشخصات (نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی) را به شماره ۰۹۳۳۳۶۰۱۸۰۵ ارسال نمایید.