بیانیه روابط عمومی دانشگاه شیراز در مورد سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

بیانیه روابط عمومی دانشگاه شیراز در مورد سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


پیرو درج مطالب مطروحه در مصاحبه های متعدد سه تن از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز در رسانه ها، علیرغم عدم تمایل دانشگاه به انتقال این گونه موارد به مطبوعات و اظهارنظر در مورد مطالبی که در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود، روابط عمومی دانشگاه لازم می داند جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع رسانده شود:
1- براساس آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و رفتاری کلیه همکاران بطور مستمر و سالانه مورد ارزشیابی قرار می گیرد و نتیجه آن متعاقبا به اطلاع آنان رسانده می شود.
2- اعضای هیات علمی پیمانی ظرف مدت 5 سال از ابتدای استخدام باید مستندات کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به بخش و دانشکده مربوطه تحویل نمایند. هرعضو هیات علمی پیمانی باید علاوه بر امتیازات قابل قبول آموزشی از حد نصاب لازم در امتیازات پژوهشی، نیز برخوردار باشد. در غیر اینصورت برابر قوانین و مقررات موجود، نسبت به قطع همکاری آنان اقدام می شود.
شایان ذکر است که کلیه همکاران هیات علمی می توانند درخواست ها و مطالبات خود از مسیر قانونی موجود در دانشگاه پیگیری نمایند. بدیهی است درج اخبار داخلی دانشگاه در رسانه ها و فضای عمومی کمکی به حل موضوع نمی نماید.
 
روابط عمومی دانشگاه شیراز