اطلاعیه ها

کارشناسی: سخت افزار ــ نرم افزار 

کارشناسی ارشد: نرم افزار ــ هوش مصنوعی ــ مهندسی پزشکی ــ معماری ــ IT - IT ـــ IT - امنیت

دکتری: نرم افزار ــ هوش مصنوعی ــ مهندسی پزشکی

کارشناسی: سخت افزار ــ نرم افزار 

کارشناسی ارشد: نرم افزار ــ هوش مصنوعی ــ مهندسی پزشکی ــ معماری ــ IT - IT ـــ IT - امنیت

دکتری: نرم افزار ــ هوش مصنوعی ــ مهندسی پزشکی

کارشناسی: مخابرات ــ الکترونیک

کارشناسی ارشد: مخابرات میدان ــ مخابرات سیستم ــ الکترونیک 

دکتری: مخابرات میدان ــ مخابرات سیستم 

کارشناسی: قدرت ــ کنترل

کارشناسی ارشد: قدرت ــ کنترل

دکتری: -