نشریات دانشجویی

نشریه دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر

نام نشریه : آرایه

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

مذیر مسئول : پویا فکری

سردبیر : منا اسدی

زمینه انتشار : علمی

راه‌های ارتباطی نشریه : تلگرام - وبلاگ

 ایمیل : arraymagcontact@gmail.com

       

                     دانلود نسخه اول                                          دانلود نسخه دوم                                           دانلود نسخه سوم

 

نشریه دانشجویی دانشکده مهندسی برق 

نام نشریه : آدرخش

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه شیراز

مذیر مسئول : شهرزاد آزادی

سردبیران : محمدحسین امیدواری - علی فتحی جهرمی

زمینه انتشار : علمی

راه‌های ارتباطی نشریه : تلگرام - اینستاگرام 

ایمیل : saeeshirazu@gmail.com

        

                   دانلود نسخه هفتم                                       دانلود نسخه هشتم                                           دانلود نسخه نهم