نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کنترل عموماً به صورت گاهنامه یا فصل‌نامه انتشار می‌یابند.

انتشار کلیه این نشریات تحت نظارت مرکز نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز است.

نشریه دانشجویی آذرخش از جمله مستمرترین نشریه‌های دانشجویی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر می‌باشد.